Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

Hiệu trưởng

Thầy Võ Ngọc Sơn
Thầy Võ Ngọc Sơn

Ngày sinh: 30/11/1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Long An

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02839914074

Email liên lạc: vns301166@yahoo.com.vn

Phó Hiệu trưởng

Thầy Nguyễn Văn Anh
Thầy Nguyễn Văn Anh

Ngày sinh: 28/7/1961

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02839914074

Email liên lạc: vananh61@gmail.com

 Cô Vũ Thị Hồng Châu
Cô Vũ Thị Hồng Châu

Ngày sinh: 26/9/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An

Trình độ :Thạc sĩ

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02839914074

Email liên lạc: hongchau_np@yahoo.com.vn

Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn
Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn

Ngày sinh: 16/4/1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đà Nẵng

Trình độ :Đại học Sư phạm

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02839914074

Email liên lạc: ntnngoctuan1604@gmail.com