Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2021 – 2022
Chủ nhật, 16/1/2022, 16:0
Lượt đọc: 3846

Đáp án và hướng dẫn chấm kiểm tra cuối kỳ I năm học 2021-2022 (cập nhật tất cả các môn)

File thứ 1: 2-ly-10huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_121202219464.pdf
File thứ 2: 2-ly-11huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_121202219514.pdf
File thứ 3: 3-hoa-10huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_121202219514.pdf
File thứ 4: 3-hoa-11huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_121202219514.pdf
File thứ 5: 3-hoa-12huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_121202219514.pdf
File thứ 6: 4-sinh-12huong-dan-cham-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_121202219514.pdf
File thứ 7: 5-van-10huong-dan-cham-kiem-tra-hoc-ky-i_121202219514.pdf
File thứ 8: 5-van-11huong-dan-cham-kiem-tra-hoc-ky-i_121202219514.pdf
File thứ 9: 5-van-12huong-dan-cham-kiem-tra-hoc-ky-i_121202219514.pdf
File thứ 10: 6-su-10huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_121202219514.pdf
File thứ 11: 6-su-11huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_121202219514.pdf
File thứ 12: 8-gdcd-10huong-dan-cham-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_121202219514.pdf
File thứ 13: 8-gdcd-11huong-dan-cham-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_121202219514.pdf
File thứ 14: 8-gdcd-12huong-dan-cham-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_121202219514.pdf
File thứ 15: 9-anh-12huong-dan-cham-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_121202219514.pdf
File thứ 16: 1-toan-10-huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_161202217.pdf
File thứ 17: 1-toan-11-huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_161202217.pdf
File thứ 18: 1-toan-12-huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_161202217.pdf
File thứ 19: 2-ly-12-huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_161202217.pdf
File thứ 20: 4-sinh-10huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_161202217.pdf
File thứ 21: 4-sinh-11huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_161202217.pdf
File thứ 22: 6-su-12-huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_161202217.pdf
File thứ 23: 7-dia-10-huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_161202217.pdf
File thứ 24: 7-dia-11-huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_161202217.pdf
File thứ 25: 7-dia-12-huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_161202217.pdf
File thứ 26: 9-anh-10-huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_161202217.pdf
File thứ 27: 9-anh-11-huong-dan-dap-an-kiem-tra-hoc-ky-i-40-cau_161202217.pdf
Tác giả: Quản trị viên

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88